Up

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ สมศ.

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กรณีการประเมินซ้ำ)

 

แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 5 กลุ่มสาระฯ

แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 8 กลุ่มสาระฯ

แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ปรับปรุงใหม่

แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ศพด. พ.ย.57

แบบฟอร์มภาคสนาม ศพด. เด็ก2-5 ปี พ.ย.57

แบบฟอร์มภาคสนาม ศพด. เด็กแรกเกิด-5 ปี  พ.ย.2557

แบบฟอร์ม Excel ศพด. พ.ย. 2557

ฟอร์ม ก.3 ศูนย์พัฒนาเด็ก รับรองข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557 ปรับปรุง พ.ย. 57

แบบฟอร์ม REA ศพด. ปี 2557

ฟอร์มภาคสนามระดับปฐมวัย แก้ไข 16 พ.ย. 2556

แบบฟอร์มภาคสนาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไข 16 พ.ย. 56

ฟอร์ม ก.3 แบบรับรองจำนวนนักเรียน ปรับปรุง 12 พ.ย. 56

แบบฟอร์มใบสมัครเป็นผู้ประเมินภายนอก สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร

ฟอร์มผู้เข้าร่วมประชุมการแถลงด้วยวาจา ปรับปรุง 31-05-2555

แบบฟอร์มภาคสนามระดับประถม-มัธยมศึกษา การประเมินรอบ 2/2555

แบบฟอร์มภาคสนามระดับปฐมวัย สำหรับการประเมินครั้งที่ 2/2555

แบบฟอร์มรายงานการประเมินภายนอกรอบ 2/2555

คะแนน O-Net ปี 2552-2553 สำหรับผู้ประเมินภายนอก แยกเป็นรายทีม

 
Powered by Phoca Download